Δήλωση Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Γνωρίζω, ότι ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δημήτριος Κότσυφας, ο οποίος διαμεσολαβεί σε ασφαλιστικές εργασίες εφαρμόζει και συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό Ε.Ε 679/2016.

Γνωρίζω ότι ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, προκειμένου για την παροχή σε μένα υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην ασφάλιση υποχρεούται να συλλέγει τις κάτωθι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την διαχείρισή μου ως πελάτη του, ήτοι :

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φορολογικές δηλώσεις ή εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών αρχών κ.λπ.
  • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμούς τηλεφώνου κ.λπ.
  • Δεδομένα απαραίτητα για την κατάρτιση και διαχείριση σύμβασης (τα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν και Ειδικά / Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα): δηλαδή πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση κινδύνου, τη σύναψη και τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης κάλυψης: για παράδειγμα, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τους στόχους του Υποκειμένου των Δεδομένων, δεδομένα υγείας αυτού, πληροφορίες που άπτονται της οδηγικής του συμπεριφοράς (driving history) , προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων του ασφαλίσματος, εφόσον αυτοί διαφέρουν από τον ασφαλισμένο κ.λπ.
  • Δεδομένα πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές κάρτες του Υποκειμένου κ.λπ.
  • Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση απαιτήσεων καταβολής ασφαλίσματος: π.χ. προσωπικά δεδομένα πελατών ή τρίτων προσώπων που συνοδεύουν ή σχετίζονται με την αίτηση καταβολής ασφαλίσματος, ως συνέπεια επέλευσης ενός ασφαλισμένου κινδύνου.
  • Άλλα Δεδομένα δημόσια διαθέσιμα: π.χ δημόσιες βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο κ.λπ.

Γνωρίζω ότι ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα και τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που του κοινοποιώ, εκτελώντας επεξεργασία για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, αλλά και για λογαριασμό μου, κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια ισχύος ασφαλιστικής σύμβασης ή όταν προκύπτει απαίτηση καταβολής ασφαλίσματος, κυρίως για τους κάτωθι λόγους και σκοπούς:

  • Τοποθέτηση ασφαλιστικής παραγωγής σε ασφαλιστική εταιρία
  • Διαχείριση της σύμβασης ασφάλισής μου
  • Παροχή συνδρομής και υποστήριξης σε μένα ως ασφαλισμένο κατά τη διαχείριση απαιτήσεων
  • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Γνωρίζω και έχω ενημερωθεί για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων μου εκ της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Γνωρίζω, αποδέχομαι και επιτρέπω περιστασιακά, ο ανωτέρω Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής να επικοινωνεί μαζί μου, για τους κάτωθι λόγους και σκοπούς :

Γνωρίζω ότι αναφορικά με την ενημέρωση/επικοινωνία από τoν Ασφαλιστικό μου Διαμεσολαβητή για τους ανωτέρω σκοπούς έχω το δικαίωμα να τροποποιήσω ή να αποσύρω την συναίνεσή μου οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές δυνατότητας εξόδου - μη συμμετοχής/εγγραφής, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Υπογράφοντας την παρούσα δήλωση αναγνωρίζω ότι ο ανωτέρω Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα μόνο με τη συναίνεσή μου και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινώ με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ημερομηνία Συμπλήρωσης: Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου, 2022