Εγγυητικές επιστολές από ασφαλιστικές? Ναι!

Λύσεις για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Ένα καινούργιο προϊόν που θα δώσει λύσεις σε πλειάδα επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Παρέχει την δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών χωρίς την προϋπόθεση κατάθεσης μετρητών, αφού ο νόμος δίνει την δυνατότητα χορήγησης των προϊόντων αυτών και από ασφαλιστικές εταιρείες. Η μη υποχρέωση κατάθεσης collateral εξασφαλίζει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση το δικαίωμα να συμμετάσχει σε “άπειρους” διαγωνισμούς χωρίς να δεσμεύει κάθε φορά πολύτιμα κεφάλαια απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά της.

Στην διεθνή επιχειρηματική σκηνή η έκδοση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες αφορά το ¼ των κινήσεων και το ύψος των εγγυήσεων που έχουν εκδώσει προσεγγίζουν το 1 τρις δολλάρια.

Τι είναι εγγυητική επιστολή;

Πρόκειται για ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από το λήπτη (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση), υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο / ιδιοκτήτη και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές. Διακρίνονται σε καθορισμένης ή αορίστου διάρκειας. Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον λήπτη και το δικαιούχο.

Είδη εγγυητικών επιστολών
 • Συμμετοχής: Παρέχει την εξασφάλιση ότι εφόσον ο συμμετέχων κηρυχτεί ανάδοχος, τότε θα καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα συνάψει την σύμβαση στην τιμή της προσφοράς που υπέβαλλε.
 • Ανάληψης έργου και προκαταβολών: Παρέχει την εξασφάλιση ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου, θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού και μη υλοποίησης της σύμβασης.
 • Καλής εκτέλεσης: Εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη του έργου από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
 • Συντήρησης ή/και καλής λειτουργίας: Εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ότι ο ανάδοχος που έχει υλοποιήσει το έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση και ταυτόχρονα τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.
 • Καλής πληρωμής: Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του.
Πλεονεκτήματα εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρείες

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συμφωνημένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο / ιδιοκτήτη, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Μπορούν να ασφαλιστούν όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με την απαραίτητη προϋπόθεση Ελληνικού ΑΦΜ

Τα οφέλη από τις χρήση ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών είναι πολλά και σημαντικά για τους αναδόχους των έργων:

 • Η διαδικασίες αξιολόγησης και έκδοσης είναι ταχύτατη λόγω χρήσης εξειδικευμένων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
 • Καταργείται το πρόβλημα της ρευστότητας που ταλαιπωρεί τον ανάδοχο στη σχέση του με την τράπεζα με το κόστος που συνεπάγεται αυτή λόγω των ενεχυριασμένων καταθέσεων (cash collateral).
 • Σε αντίθεση με τις τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, οι ασφαλιστικές δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το παρεχόμενο όριο δεν συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους.
 • Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.
 • Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο.
 • Η διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας γίνεται αποτελεσματικότερη, ενώ απελευθερώνονται τα χορηγητικά όρια.
 • Υπολογισμός κόστους εγγυητικής σε ημερήσια βάση, με ελάχιστο καταβλητέο ασφάλιστρο 90 ημερών.
 • Αντίθετα, η χρέωση των τραπεζών γίνεται ανά αδιαίρετο 3μηνο (πχ για εγγυητική διάρκειας 120 ημερών χρεώνονται 2 τρίμηνα).
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα
Άλλα χαρακτηριστικά
 • Η διάρκεια της εγγυητικής μπορεί να κυμανθεί από 1 μήνα ως 3 χρόνια.
 • Απευθύνονται προς το δημόσιο και στα ΝΠΔΔ.
 • Εξαιρούνται εγγυητικές επιστολές που αφορούν, τελωνιακούς και φορολογικούς δασμούς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ευρύτατη χρήση εγγυητικών επιστολών σε κάθε φορέα

Οι κατηγορίες δικαιούχων των εγγυητικών επιστολών είναι:

 • Υπουργεία
 • Κρατικοί φορείς και οργανισμοί
 • Νοσοκομεία
 • Δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις
 • Περιφέρειες και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Οργανισμοί διαχείρισης λιμένων και μαρινών
 • Οργανισμοί κατασκευής και διαχείρισης δημοσίων έργων
 • ΤΑΙΠΕΔ
 • ΔΕΗ
 • Οργανισμοί κοινής ωφελείας
Ποιοί χρειάζονται εγγυητικές επιστολές?

Όλοι οι προμηθευτές υπηρεσιών κατασκευών και προϊόντων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως:

 • H βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Η βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών συσκευών
 • Οι κατασκευαστικές εταιρείες
 • Οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την ανανέωση της άδειάς τους
 • Σε όσους έχει παραχωρηθεί δημόσια κινητή ή ακίνητη περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι αναψυχής, χώροι εντός λιμανιών ή αεροδρομίων κλπ)
 • Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής
Ενδεικτικό κόστος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Το ύψος των ασφαλίστρων υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο σε συνάρτηση με το ρίσκο που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία ανά εγγυητική επιστολή

Παράδειγμα: Για συμμετοχή σε έργο προϋπολογισμού €2.000.000, η εγγυητική πρέπει να εκδοθεί στο 2% του ποσού δηλαδή €2.000.000 x 2% =€40.000

Το ασφάλιστρο θα είναι περίπου 2,5%, οπότε το κόστος της εγγυητικής είναι €40.000 x 2,5% = €1.000 Το κόστος των €1.000 αφορά εγγυητική ετήσιας διάρκειας. Για μικρότερη διάρκεια, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά.

ΠΗΓΗ: Νίκος Κεχαγιόγλου από το άρθρο της Insurance ΕΕΑ  “Νέα εποχή στις εγγυητικές επιστολές με τις ασφαλιστικές εταιρείες να πλεονεκτούν στον τομέα” 

Μοιράσου το στο

Χτίζουμε σχέσεις ζωής και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας!