Ο διαδικτυακός τόπος kotsifasinsurance.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” (στο εξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την ιστοσελίδα και πως το kotsifasinsurance.gr διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα.

Η προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από την παρούσα Πολιτική και από όσα ορίζονται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει τη σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του kotsifasinsurance.gr

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται από την ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του. Επίσης, η Πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το kotsifasinsurance.gr.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Μελλοντικά, το kotsifasinsurance.gr ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση/υπηρεσία του kotsifasinsurance.gr που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του kotsifasinsurance.gr διέπεται από ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή Πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.
 2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
 3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στο kotsifasinsurance.gr και την χρήση αυτού.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, με την επίσκεψη στο kotsifasinsurance.gr και την χρήση του, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, οφείλετε να μην προβείτε στη διαδικασία συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα kotsifasinsurance.gr και να σταματήσετε την πλοήγησή σας.

Ορισμοί

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης της ιστοσελίδας και δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Το kotsifasinsurance.gr συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του διαδικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του διαδικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από το kotsifasinsurance.gr με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Συγκεκριμένα, σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας και βάση της νομιμότητάς τους είναι η εκτέλεση σύμβασης, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη με σκοπό την δημιουργία εξατομικευμένης οικονομικής προσφοράς , και η, κατόπιν συναίνεσης του χρήστη, αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter) στον χρήστη.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την πλοήγηση στης ιστοσελίδα:

Κατά την πλοήγησή σας στο kotsifasinsurance.gr συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (“δεδομένα χρήσης”) για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του kotsifasinsurance.gr και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον διαδικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία, ασφάλεια, υποστήριξη της ιστοσελίδας και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες της καθώς και τη βελτίωση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Φόρμα Επικοινωνίας:

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα πατώντας στον σύνδεσμο («Επικοινωνία») πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα, παρέχοντάς μας προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: όνομα, email, καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να περιλαμβάνονται στα πεδία «θέμα» και «μήνυμα» της εν λόγω φόρμας επικοινωνίας.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter):

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να λαμβάνουν το Newsletter μας συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) στο πεδίο «Newsletter – Email» που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας. Το email τους θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το Newsletter μας μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν από την λήψη του πατώντας στον σύνδεσμο που θα τους παρέχεται για αυτό το σκοπό κάθε φορά που θα λαμβάνουν κάποιο Newsletter.

Φόρμα Προσφοράς:

Το kotsifasinsurance.gr δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων)και δεδομένων ανηλίκων, ενώ δεν απευθύνει τις υπηρεσίες του σε ανηλίκους.

Αποδέκτες δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι το kotsifasinsurance.gr. Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Το kotsifasinsurance.gr δεν πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, το kotsifasinsurance.gr μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο διαδικτυακός τόπος kotsifasinsurance.gr βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους διαδικτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το kotsifasinsurance.gr δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων διαδικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω διαδικτυακούς τόπους.

Ασφάλεια

Για το kotsifasinsurance.gr η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και για την προστασία τους έναντι τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, αποκάλυψης και άλλων μορφών αθέμιτης επεξεργασίας.

Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το kotsifasinsurance.gr ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

O διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών/χρηστών. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο και καθώς περιηγείστε στον διαδικτυακό τόπο και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες του διαδικτυακού τόπου επισκέπτεσθε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα της Google Inc. για την ενσωμάτωση των Google Maps (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, Η.Π.Α. “Google”) η οποία παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες και διαδραστικούς χάρτες. Η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα επισκεπτών στον ιστότοπο όταν ανακαλούν σελίδες με ενσωματωμένους χάρτες Google (Google Maps). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Google, τα δικαιώματά σας και το απόρρητο μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://www.google.com/privacypolicy.html. Σε περίπτωση που θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου, για παράδειγμα τη διαδραστική απεικόνιση χαρτών.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο διαδικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers.

Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον διαδικτυακό τόπο.

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλειπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Το kotsifasinsurance.gr θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το kotsifasinsurance.gr μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου τότε το kotsifasinsurance.gr δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.
 • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
 • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του kotsifasinsurance.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:

Λ. Συγγρού 122, 117 41 Αθήνα

To kotsifasinsurance.gr έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τo kotsifasinsurance.gr, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον διαδικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον διαδικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεχτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του διαδικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία.

Τελευταία ενημέρωση: 15.01.2022